1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név : Országos Terrier Klub civil szervezet
Székhely:1051 Budapest,Mérleg u.7.
Nyilvántartási szám: :01-02-0003981 (Fővárosi Törvényszék )
Adószám:18013454-1-41
Képviselő: Dr.Pozsonyi Anikó
Telefonszám:06309497280
Fax: nincs
E-mail cím: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://otkweb1.extra.hu/ , http://terrierklub.hu/
(a továbbiakban: Adatkezelő)

Szabályzat az Adatvédelem Megfelelőbb szabályok a kisvállalkozások számára „Európa Bizottság https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm oldalán felsorolt elvek alapján készült.

„A 2018. május 25-től bevezetett szigorúbb adatvédelmi szabályok révén az állampolgároknak fokozottabb felügyeletük lesz saját adataik fölött, a vállalkozások pedig egységes versenyfeltételekben részesülnek. Egyetlen szabályrendszer az Unióban tevékenykedő valamennyi vállalat számára, székhelytől függetlenül

Személyes adat: Név, Lakcím ,Helymeghatározás ,Online azonosító ,Egészségügyi információ Jövedelem ,Kulturális profil , stb. „

Ezek közül az Országos Terrier Klub az alább ismertetett személyes adatokat kezeli.
Miért szükséges a szabályok módosítása?
Az új szabályoknak fokozniuk kell a fogyasztók bizalmát és ezáltal a vállalkozások lendületét. A vállalat köteles megvédeni azon személyek jogait, akik megadják nekik az adataikat.”
2013 évi V. 3:63. § [Az egyesület fogalma]
(1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
(3) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Országos Terrier Klub civil szervezet (egyesület), mely a 2013 évi V. törvény (Ptk) , a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltörvény), és a civil szervezetek nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján , az alapszabályában leír célok és feladatok teljesítése érdekében kéri és dolgozza fel azon magánszemélyek legszükségesebb adatait akik az egyesülettel tagsági viszonyt kívánnak létesíteni, vagy igénybe kívánják venni alapszabályszerű szolgáltatásait.

Az egyesület alapszabálya ITT olvasható: http://terrierklub.hu/…/item:ORSZAGOS-TERRIER-KLUB-ALAPSZAB…

Célszerinti tevékenysége:
4.§ :CAC és Klub kiállítások,tenyésszemlék,munkaversenyek,kiképzés,ringdresszura,agility és más rendezvények szervezése.Felkérés alapján vezeti FCI által el nem ismert ebfajták törzskönyvét. Felkérésre KLUB törzskönyvet vezet bármely ebfajtára , melyet megállapodás alapján fogad el más szervezet.
6.§ A magánszemély tag felvételi kérelmét az egyesület elnökének küldi meg ,tagdíját az egyesület bankszámlájára utalja , vagy székhelyén fizeti be. A tagot a tagdíj befizetése után lehet nyilvántartásba venni. A tagok minden évben sorszámozott tagkönyvet kapnak. A tagkönyv tartalmazza az OTK és az MKSZ emblémáját, az OTK pontos címét, a tagnyilvántartás számát. A tag nevét, címét a belépés keltét a kutyafajtát. Az érvényességi évet, az OTK kis pecsétjét, az elnök aláírását, a tagdíj befizetésének az időpontját.
10.§ C A közgyűlési meghívót a tag által megadott e-mail címre kell megküldeni, amelyik tag e-mail címmel nem rendelkezik , vagy e-mail címe hibajelentést küld annak sima levélben postai úton kell megküldeni .
TAGNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az alapszabályszerű tagsági viszony létrehozása és a tagsági jogok gyakorlása érdekében az egyesület a tagsági viszonyt létesíteni kívánó személy alábbi személyes adatait kéri el, dolgozza fel, illetve tárolja. Név, lakcím és/vagy levelezési cím,e-mail cím, telefonszám,facebook oldal (ha van ).
Az egyesületi tagnyilvántartó törvény alapján nem nyilvános , azt az egyesület online felületen tartja nyilván azokhoz csak jelszóval rendelkező három tagú bíróságnak bejelentett Elnökség , valamint a klub informatikusa fér hozzá.
Az egyesület az adatokat (név, lakcím, e-mail cím ) csak a közgyűlési jelenléti íven jeleníti meg . A közgyűlés nem nyilvános és a jelenléti ívet az egyesületet legfeljebb az egyesületet nyilvántartó Fővárosi Törvényszéknek küldi meg , ha változás bejegyzés vagy más törvényben leírt célból ezt törvény előírja. A Törvényszék , az adatokat szintén zártan kezelik. A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.

Ezen túl, a Magyar Kutyások Szövetsége alapszabályának megfelelően azon tagok
(név, cím, e- mail cím, telefonszám) adatait köteles bejelenteni a közgyűlésre történő meghívó kiküldése érdekében a szövetség felé, akiket a közgyűlés küldötté választott.
Adatot szolgáltatunk (név, lakcím ) továbbá a z egyesület könyvelőjének számlázási kötelezettség teljesítése érdekében.
A belépési nyilatkozat aláírásával a tagnak jelentkező egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához.
Kiskorú tag esetében a belépéshez , így a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18 éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
Az egyesület a tag kérelmére saját az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja , a tag ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is pl. amikor nevezéshez a tagkönyvét csatolja.

A tagnyilvántartó adatai nem törölhetők, tagjegyzék fenntartását törvény írja elő.
Az egyesület tagjait hírlevélben tájékoztatja a lényeges eseményekről. Erről van leiratkozási lehetőség, azonban ez esetben a tag csak postai úton , vagy az egyesület titkos facebook csoportjában történő közlés útján jut lényeges információkhoz pl. a közgyűlés ülésének időpontjáról , helyéről , napirendjéről.
Azok fenti adatai , akiknek tagsága az Alapszabályban rögzített bármely okból megszűnik, a hírlevélről és a titkos facebook csoportból törlésre kerül.
Az egyesület tájékoztatja az embereket az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

TÖRZSKÖNYVEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

Kezelt személyes adatok: Név,Lakcím, postacím, e-mail cím, telefonszám, kennelnév.
Ezen adatokat akkortól tartja nyilván és kezeli mikortól a jelentkező alombejelentőt törzskönyvezési szándékkal benyújtja és azt az egyesület befogadja.
Ezen adatokat online felületen tartja nyilván , azok nem nyilvánosak,azokhoz csak jelszóval rendelkező három tagú bíróságnak bejelentett Elnökség , valamint a klub informatikusa fér hozzá.
Az adatkezelés célja az eb törzskönyvezése. A törzskönyv kiadmányát a származási lapot az egyesület az alombejelentő benyújtójának , vagy megbízottjának adja ki. A későbbiek során arról kiadmányt csak a kutya igazolt tulajdonosának ad ki. A kiadmány csak a tenyésztő , illetve a tulajdonos nevét, címét , kennelnevét tartalmazza.
Törzskönyv, származási lap nem selejtezhető.
A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.

Az alombejelentő aláírásával a tenyésztő egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához. Átadási igazolás, vagy szerződés csatolásával és ilyen irányú kérelem előterjesztésével a tulajdonos hozzájárul neve, címe törzskönyvön való tulajdonoskénti feltüntetéséhez.
Kiskorú tenyésztő/tulajdonos esetében ,a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18 éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
A tenyésztő kérelmére saját az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja , a tag ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is .

Az egyesület tájékoztatja a tagokat az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.

KIÁLLÍTÁSI,TENYÉSSZEMLE egyéb bírálat adatainak kezelése:
Kezelt adatok: A kutya tulajdonosának neve,lakcíme, postacíme, e-mail címe, telefonszáma, az online nevezési felületen a felhasználónév.
Ezen adatokat akkortól tartja nyilván és kezeli mikortól a jelentkező nevezését írásban közli és a fenti adatokat azon feltünteti, illetve mellékeli.
Ezen adatokat az egyesület online felületen tartja nyilván , azok nem nyilvánosak,azokhoz csak jelszóval rendelkező három tagú bíróságnak bejelentett Elnökség , valamint a klub informatikusa fér hozzá.
Aki saját maga regisztrál, saját adatait maga kezeli, az online felületen, illetve azt kérelmére a feljogosítottak kezelhetik.
Az adatkezelés célja a nevezési adatok felvétele,a nevezővel való kapcsolattartás abból a célból, hogy a nevező a kiállításon, tenyésszemlén egyéb elbíráláson részt vehessen és az egyesület számára a kutya tulajdonosa, azonosítható legyen.

A nevezőnek jogában áll az egyesület online nevezési rendszerébe felregisztrálni, ez esetben hírlevelet kap lényeges eseményekről. A hírlevéltől lehetősége van lejelentkezni, regisztrációját bármikor törölheti.

Az egyesület a személyes adatok közül csak a tenyésztő és tulajdonos nevét jeleníti meg kiállítási katalógusban, bírálati lapon BIS listán , vagy egyéb a kiállítással kapcsolatos nyilvános listán.
A nevezési lap kitöltésével a nevező egyértelmű beleegyezését adja a fenti adatok feldolgozásához.
Kiskorú nevező esetében a belépéshez , így a fenti adatok kezeléséhez, feldolgozásához betöltött 18 éves korig a szülő (gondviselő beleegyezése szükséges.
Az egyesület a nevező kérelmére saját az egyesület által nyilvántartott adatait bármikor a rendelkezésére bocsátja , a nevező ezen adatokat megadhatja más egyesületek, vállalatok részére is .

Az egyesület tájékoztatja a tagokat az adatsértés lehetőségéről, amennyiben rájuk nézve fennáll annak komoly veszélye.
EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Az egyesült a fenti adatokat adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából is kezeli a vonatkozó mindenkor hatályos törvények alapján.

Az egyesület könyvelési és számlakészítési céllal kezeli a fenti adatokon túl a tag illetve a szolgáltatást igénybe vevő bankszámlaszámát. Ezen adatokat csak az elnökség és a könyvelőcég ismerheti meg.
Könyvelőcég: Pótor Silva
Pótor Consulting Bt
H- 2045 Törökbálint
Józsefhegy utca 76/A
Tel: +36-30-269-1841
Fax:+36-23-331-301
skype: silpot

Személyes adatot megismerheti továbbá :

Cégnév:
Serymoon Tanácsadó és Tervező Kft.
Telephely:
Hungary 2030. Érd Gyertyánfa utca 5.
Telefon:
+36 (23) 373-354
Fax:
+36 (23) 523-765

Az egyesület alapszabálya szerint az egyesületnek nincsenek munkaviszonyban álló alkalmazottai.
Az adatkezelőknek titoktartási kötelezettségük van a kezelt adatok vonatkozásában.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Kelt, Budapest 2018 év május hó 25 nap

Dr.Pozsonyi Anikó
Adatkezelő képviselője