background
logotype

Cikkek

Szabályzat

ORSZÁGOS TERRIER KLUBNAK

ALAPSZABÁLYA

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

Az egyesület neve és rövidítése: ORSZÁGOS TERRIER KLUB (OTK)

Az egyesület neve angolul:

Székhelye: 1051.Budapest, Mérleg u.7.

Pecsétje: körpecsét alakulási dátummal, kiírás ORSZÁGOS TERRIER KLUB MKSZ. figura két egymással szemben ülő terrier. Kis pecsét figura ugyanaz, kiírás felül OTK, alul MKSZ. Embléma: ugyanaz, mint a nagy pecsét.

Alapítási éve:1987

Bankszámlaszáma:OTP:11712004-20234131

2.§

Az Országos Terrier Klub a Fővárosi Bíróság által nyilvántartásba vett országos hatáskörű egyesület

3.§

Az Országos Terrier Klub alapító tagja a Magyar Kutyások Szövetségének. Tagsága fennállása alatt betartja az MKSZ szabályzatait, vonatkoznak rá az MKSZ által kötött megállapodások és aktusok .Ennélfogva teljes mértékben vonatkozik rá az MKSZ és a MEOE között 1998.02.02.-én megkötött megállapodás, melynek megnevezése EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS PARTNERI KAPCSOLATRA”. Az OTK irataiban használhatja az „ORSZÁGOS TERRIER KLUB, a MAGYAR KUTYÁSOK SZÖVETSÉGE (MKSZ),MINT A MEOE (FCI)szerződéses partnere tagszervezete” megjelölést, amennyiben az éves MKSZ tagdíjat felhívásra befizette. (A szerződés módosult 2009.03. 25.-én)

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

4.§

Az egyesülethez tartozó fajták tenyésztése, kiképzése ,az állatvédelem támogatása, egyéb humánus célok támogatása a klubtagok szakmai képzése, továbbképzése, érdekvédelme, kapcsolatteremtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel.

FELADATA:CAC és Klub kiállítások,tenyésszemlék,munkaversenyek,kiképzés,ringdresszura,agility és más rendezvények szervezése. Klubnapok előadások tartása, jog és érdekvédelem, alom és utódellenőrzés megvalósítása,fajtánként genetikai bázis megteremtése, genetikai nyilvántartás vezetése, részvétel más szervezetek rendezvényein. Felkérés alapján vezeti FCI által el nemismert ebfajták törzskönyvét. Az egyesület éves tervet készít és azt a közgyűléssel jóváhagyatja .Az egyesület szabályzatait úgyszintén a közgyűlés hagyja jóvá . Az OTK szabályzatai nem lehetnek ellentétesek az MKSZ és az FCI szabályzataival.

Egyesülethez tartozó fajta: elsősorban az FCI III. fajtacsoport, továbbá minden olyan kutyafajta, amelyiknek nincs önálló fajtaklubja az MKSZ-en belül.

 

III.

TAGSÁGI VISZONY,TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

5.§

Az egyesület tagjai lehetnek (bármely fajtatiszta vagy fajta nélküli kutyát tartó, tenyésztő, vagy kedvelő)természetes és jogi személyek, és ha elfogadják az alapszabályban leírt célkitűzéseket és alapszabályban meghatározott kizáró ok nincs ellenük. Jogi személy tag jogait és kötelezettségeit külön megállapodás rendezi. A természetes személy egyesületi tagok „fajta, fajtacsoport, vagy vegyes tagozatban tevékenykednek.

6.§

A tagsági viszony keletkezésének időpontja: alapító tagok esetében az alakuló közgyűlés napja, további tagok esetében a nyilvántartásba vétel napja. A magánszemély tag felvételi kérelmét az egyesület elnökének küldi meg ,tagdíját az egyesület bankszámlájára utalja , vagy székhelyén fizeti be. Jogi személlyel a megállapodást az egyesület elnöke köti meg A tagot a tagdíj befizetése után lehet nyilvántartásba venni. A magánszemély tagok minden évben sorszámozott tagkönyvet kapnak. A tagkönyv tartalmazza az OTK és az MKSZ emblémáját, az OTK pontos címét, a tagnyilvántartás számát. A tag nevét, címét a belépés keltét a kutyafajtát. Az érvényességi évet, az OTK kis pecsétjét, az elnök aláírását, a tagdíj befizetésének az időpontját, új tag esetében az „(UJ)” jelzést. Elutasítási ok különösen a felvételi kérelem vonatkozásábanha a kérelmező megelőzően olyan MKSZ tagszervezet tagja volt, melynek tagsági viszonya kiválással, vagy kirekesztéssel szűnt meg ,továbbá, ha a kérelmező korábban bárhol a 9.§.-ba ütköző magatartást tanúsított.

7.§

A tagsági viszony megszűnik: a tag halála ,kilépés tagok sorából törlés ,kizárás , jogi személy tag kirekesztése, egyesület megszűnése esetén. A kilépésről az egyesület elnökét írásban kell értesíteni, a tagság az értesítéssel egyidejűleg megszűnik.

Kizárni tagot csak fegyelmi eljárásban hozott kizáró határozat alapján lehet, az Alapszabályban rögzített eljárás szerint és az Alapszabályban rögzített kizárási okok

miatt.

Kirekesztési okokat az OTK és jogi személy tagja közötti megállapodás rendezi.

Jogi személy tagdíját a felek közötti megállapodás rendezi.

Az egyesületi tagsággal járó szolgáltatások csak befizetett tagdíj ellenében illetik meg a tagot, a FCI jogú szolgáltatás csak a mindenkori MEOE tagsággal azonos összegű tagdíj fizetése esetén. (Ld. MEOE-MKSZ szerződés) Jogi személy tagdíját a felek közötti megállapodás rendezi. A tagdíj tárgyév első napjától esedékes, megelőző évi tagkönyv tárgyév március 31.-ig jogosít szolgáltatás igénybe vételére. Amennyiben a tárgyévi tagdíjat a tag nem fizeti be, erre tárgyév decemberében , legkésőbb január 15-ig 8 napos határidő megjelölésével fel kell szólítani és amennyiben a határidőn belül a tagdíj befizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a tagságot megszüntető határozatot kell hozni.

A felszólító levelet és tagságot megszüntető határozatot a klub sima levélben, vagy, -ha ismert az e-mail cím- e-mailon küldi meg a tagdíj feladásával késedelmeskedőnek.

A levél postára adását a klub a posta által a feladott levelek számát tartalmazó számlával, illetve az e-mail kinyomtatásával igazolhatja. Vita esetén a tagot terheli annak bizonyítása, hogy az értesítést, vagy határozatot nem kapta meg. Akinek az értesítő levele visszajön - címzés elírást kivéve-, azt úgy kell tekinteni, hogy kilépett az egyesületből.

8.§

A TAGOK JOGAI:

a)

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

 

c) aki

 

ca) magyar állampolgár, vagy

 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (Ld.: Ptk. 62.§ (5)

 

b)

Az egyesület tagja részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein, választhat és az a) pontba foglalt korlátozásokkal választható a társadalmi szervezet szerveibe.

c)

Tag csak közvetlenül gyakorolhatja tagsági jogait.

d)

Indokoltan távollévő személy tisztségre választható, ha előzetesen írásban jelzi, hogy a jelölést elfogadja.

e)

Tagok abban az esetben jogosultak MEOE és MKSZ között 1998.02.02-én megkötött és 2009 03.25.-én módosított szerződésben rögzített kedvezményeket igénybe venni, ha az erre feljogosító, a MEOE mindenkori tagdíjával azonos tagdíjat fizetik. Ezek a kedvezmények a következők: MKSZ és MEOE rendezvényen a rendező szervezet tagjaival azonos díjazás mellett részt venni. A MEOE törzskönyvezéssel kapcsolatos szolgáltatásait saját taggal azonos feltételek mellett igénybe venni. Az MKSZ és tagszervezetei rendezvényein szerzett eredményeit a MEOE elismeri, az utódok származási lapjára felvezeti. Az MKSZ Champion Bk.HCH. kutyájával MEOE CAC, KLUB CHAMPION és tájjellegű kiállításokon részt vehet.

f)

Valamennyi egyéb, a közgyűlés által elfogadott tagdíjtarifa mellett jogosult védelmet kérni, más szervezet, vagy annak tagjától eredő súlyos és alaptalan támadás esetén, szükséges esetben egyesületén keresztül kérheti, hogy az MKSZ a MEOE- val ad-hoc bizottságot hozzon létre. Jogosult igénybe venni a tagszervezet reklámját abban az esetben, ha az eladásra szánt kutya, vagy alom az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő módon született. Jogosult rendszeres tájékoztatásra.

g)

Külföldi állampolgár tag, ha FCI jogú szolgáltatást nem vesz igénybe a tagdíjon kívül négy

1 000 g-ig terjedő tarifájú levélpostai küldemény átlagárát kötelesek megfizetni.

Magyarázat : külföldi tagjaink, többnyire valamely FCI által el nem ismert ebfajta törzskönyveztetése céljából léptek az OTK-ba. Ezért a nekik küldött levelek jelentős költséget okoznak, miután súlyuk is jelentős, tekintettel arra, hogy az OTK a gyűrődés elkerülése érdekében azokat kemény fedelű dossziéba csomagolja.

h)

Tagot nem érhet hátrány jogszabályba nem ütköző vélemény nyilvánításért.

i)

Alapszabályban kell rögzíteni minden újabb jogosultságot amit az egyesület tagjai számára megszerez.

9.§

TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI:

a)

Az FCI az MKSZ és az OTK szabályzataiban leírtakat továbbá a határozatokat ,megállapodásokat betartani

b)

A közgyűlés által jóváhagyott tagdíjat befizetni.

c)

Tag nem vehet részt az MKSZ, és tagszervezetei, továbbá az MKSZ szerződéses partnere, vagy más szervezet vagy személy elleni rosszhiszemű tevékenységben. Tag az egyesület elnökéhez köteles fordulni a konfliktushelyzet megoldása érdekében.

d)

Tagok kötelesek egymással kultúráltan ,udvariasan segítőkészen együttműködni.

e)

Tag nem ronthatja más tenyésztő hitelét. Köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni.

f)

Tag nem vehet részt kutyaviadalon résztvevőként, fogadóként nézőként.

g)

Tilos származási lappal ,vagy bármely irattal visszaélni.

h)

Köteles kutyáit kulturáltan tartani.

i)

Tilos kutyát olyan nagybani kereskedőnek eladni aki a humánus szállítást nem biztosítja, továbbá aki a kutyát nem a tulajdonos rendelésére szállítja.

j)

Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével.

k)

Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát. Nem okozhat szándékosan felesleges költséget.

l)

Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának meg valósítását.(Ptk. 62. § (3)d)

 

A fentiek közül a fegyelmi vétségnek minősülő eseteket „A FEGYELMI VÉTSÉGEK” tartalmazza.

 

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

10.§.

A KÖZGYŰLÉS

A)

A közgyűlés szervezete:

a)

A közgyűlés a tagok legfelsőbb tanácskozó és határozathozó szerve, amelyen szavazati joggal vehetnek részt az egyesület tagjai és a jogi személy tag képviselője.

b)

Az egyesület közgyűlésén az elnök ,akadályoztatása esetén a helyettes , vagy az elnök által megbízott személy elnököl.

c)

A közgyűlésen jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, szavazatszámláló bizottság és egyéb szükséges közreműködők vesznek részt. A felsoroltakat a közgyűlés választja, megbízásuk az adott közgyűlésre szól. A jegyzőkönyv magnófelvétel alapján is készülhet.

B)

A közgyűlés működése:

a)

 

Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer legkésőbb a tárgyévet követő év február közepéig de mindenképpen az MKSZ közgyűlés előtt össze kell hívni A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább 1/3 része az ok és a cél megjelölésével – kéri, továbbá, ha fegyelmi ügyet kell elbírálni.

b)

A közgyűlést az elnök hívja össze. Az elnök halála, lemondása, vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén az elnökhelyettes hívja össze. A meghívóban legalább két héttel a közgyűlés időpontja előtt közölni kell a közgyűlés helyét, időpontját és tárgysorozatát.

c)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%.-a+1 fő jelen van a közgyűlés kezdő időpontjában. Határozatképtelenség esetén fél órával a meghirdetett időpont letelte után a közgyűlés létszámra tekintet nélkül határozatképessé válik ,ezt a tényt a közgyűlési meghívóban közölni kell. Egyszerű szótöbbség esetén a jelenlévők 50%.-a+1 fő szavazata szükséges.

d)

A tagok szavazóképességét az elnök ellenőrzi a tagregisztáció alapján.

e)

A közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért a levezető elnök felelős.

f)

A napirendi pontokon kívül ,azok megvitatása után megtárgyalásra kerülnek a helyszínen felmerülő kérdések. Határozatot csak a napirendben szereplő ügyekben lehet hozni, a közgyűlésen felmerült kérdéseket a következő közgyűlésnapirendjére lehet tűzni, illetve, ha annak megoldása nem közgyűlési hatáskör az elnököt fel lehet kérni, hogy a kérdést utalja az eldöntésre hatáskörrel bíró szerv, vagy személy hatáskörébe.

g)

A tagok valamennyi tisztségviselőhöz kérdéseket intézhetnek, melyre vagy a helyszínen, vagy 30 napon belül írásban köteles a megkérdezett válaszolni. A közgyűlésen felszólaló közérdekű bejelentőnek minősül.

h)

Személyi kérdésekben (tisztségviselők választása, visszahívása, kizárás, más személyi ügyek )a közgyűlés titkos szavazással és 2/3 többséggel dönt. Egyéb kérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt a közgyűlés. A tagok többségének kérésére a titkos szavazást bármely kérdésben el kell rendelni. Amennyiben a tisztségviselő az első fordulóban nem kapja meg a 2/3-os többséget, a második fordulóban az 50%+1 fő szavazatot kapott személyt megválasztottnak kell tekinteni. Amennyiben több jelölt van és az első fordulóban egyik sem kapja meg a 2/3-os többséget, akkor a második , illetve a harmadik fordulóban az tekintendő megválasztottnak, aki 50%+1 fő szavazatot kapott.

i)

MKSZ.-ből kiváláshoz ,illetve a klub feloszlásánakkimondásához a teljes klubtagság 2/3 részének szavazata szükséges.

j)

Tisztségviselésre bármely 8.§ a)-nak megfelelő egyesületi tag jelölhető.

k)

Az egyesület elnöke és elnökhelyettese e pozícióján kívül tagozattitkára lehet az egyesület egy tagozatának, továbbá szakmai jellegű tisztségeket láthat el.

l)

A közgyűlés időpontjáról helyéről és napirendi pontjairól az MKSZ elnökét tájékoztatni kell.

m )

A közgyűlési határozatokat az egyesületben szokásos módon ki kell hirdetni és arról

az MKSZ elnökét írásban tájékoztatni kell.

C)

A közgyűlés hatásköre:

a)

Alapszabály és más szabályzatok elfogadása, módosítása;

b)

Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása;MKSZ-ből kiválás, MKSZ közgyűlésre küldöttek megválasztása;

c)

Az elnök, elnökhelyettes és a tagozattitkárnak, vagy helyi szervezet vezetőnek nem minősülő vezetőségi tagok megválasztásaközgyűlés által választott tisztségviselők visszahívása;

d)

Éves eredmény kimutatás, költségvetés tervezet , terv és tagdíj elfogadása, módosítása;

e)

Tisztségviselők, bizottságok beszámoltatása, beszámolók elfogadása.

f)

Fegyelmi és összeférhetetlenségi ügyek megtárgyalása, határozathozatal;

g)

Hatáskörébe tartozik minden ügy, mely nem tartozik más szerv, vagy személy kizárólagos hatáskörébe.

 

11.§

VEZETŐSÉG

A)

ELNÖK

Az elnököt a közgyűlés választja titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel négy évre. Korlátlanul újraválasztható. Visszahívása a választással azonos módon történik. Az elnök a közgyűlésnek tartozik felelőséggel és beszámolási kötelezettsége van. Elnöki tisztséget csak társadalmi munkában lehet betölteni, tevékenységéért jutalom, kedvezmény nem jár, de indokolt költségeit téríteni kell. Egy személyben felelős az alapszabályszerű működésért. Az MKSZ más tagszervezetében elnök, elnökhelyettes tisztséget nem viselhet. Képviseli az egyesületet harmadik személyek felé. Az MKSz tevékenységében annak alapszabálya szerint vesz részt. Elnököl a közgyűlésen elnökségi ülésen. Az egyesület valamennyi szervét és személyét utasíthatja hatáskörébe tartozó feladatainak ellátására. Az egyesület nevében szerződést köthet.

Dönt a tagfelvételről.

Ellát minden feladatot, mely nem tartozik más szerv, vagy személy kizárólagos hatáskörébe.

 

 

Utalványozási jogköre az elnöknek az arra a közgyűlés által elfogadott személyekkel van. Egyesületnél, a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges, melyből az egyik a mindenkori elnök, a másikat képviseleti jogkörrel a bankszámla feletti rendelkezés vonatkozásában közgyűlési határozat ruházza fel. A közgyűlés több személyt is feljogosíthat , hogy az elnökkel közösen rendelkezzen a bankszámla felett.

.

B)

ELNÖKHELYETTES

Választása és visszahívása megegyezik az elnök választásával és visszahívásával.Mandátuma az elnökével azonos időben jár le. Korlátlanul újraválasztható. Az elnök halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén a következő közgyűlésig ellátja az elnök feladatait. Egyéni esetben az elnököt annak feljogosítása alapján az elnök által meghatározott körben helyettesíti. A helyettesítés ideje alatt történtekről az elnöknek beszámol.

C)

VEZETŐSÉGI TAGOK

Automatikusan tagja a vezetőségnek a tagozattitkárok és a helyi csoport vezetők Meghatározott feladatok ellátására a közgyűlés más vezetőségi tagokat is választhat. Feladatait az alapszabály mellékletét képező „feladatleírás” tartalmazza. A más megválasztott vezetőségi tag mandátuma az elnökével azonos időpontban jár le.

D)

A VEZETŐSÉGI ÜLÉS SZERVEZETE

Az ülésen szavazati joggal vesz részt az elnök, az elnökhelyettes és a vezetőségi tagok. Tanácskozási joggal bárki meghívottként részt vehet.

E.

VEZETŐSÉG FELADATA ÉS MŰKÖDÉSE

Az egyesület életének szervezése, rendezvények szervezése, tenyésztés, kiképzés szervezése, előadások, tanfolyamok szervezése, közgyűlés előkészítése. A vezetőség köteles egymással rendszeres kapcsolatot tartani és a szükséghez képest ülésezni. A vezetőségi ülés összehívása felöl az elnök dönt. A vezetőség akkor határozatképes ha tagjainak több mint a fele jelen van. A vezetőség határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza mindazon kérdésben, amely tekintetében az alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elő.

12.§

 

AZ EGYESÜLET HELYI CSOPORTJAI

Meghatározott céllal az egyesületen belül helyi csoport jöhet létre. A helyi csoport célkitűzése nem lehet ellentétes az egyesület célkitűzésével. A helyi csoport vezetőjét és helyettesét a helyi csoport választja és az egyesület közgyűlése hagyja jóvá. Az alakulásról szóló jegyzőkönyv másolatát és a tagok névsorát az egyesület elnökének meg kell küldeni. A helyi csoport tevékenységéből eredő bevétel az egyesület bevételének minősül, azonban az egyesület csak a helyi csoport céljaira fordíthatja. Kiadásait a helyi csoport számlákkal köteles igazolni. A helyi csoportnak javaslattevő hatásköre van

 

A HELYI CSOPORT FELADATAI:

A helyi csoport olyan speciális feladatra jöhet létre ami helyi igényt elégít ki. (pl.ringdresszúra, kutyakiképző iskola stb.)

A HELYI CSOPORT VEZETŐJE ÉS HELYETTESE

Választásuk és visszahívásuk megegyezik az egyesület elnökének és elnök helyettesének választásával és visszahívásával. Mandátumuk az elnökkel azonos időpontban jár le.Helyi csoport vezetőjének halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén feladatait a következő választásig a helyettes látja el. Ha nincs helyettes akkor a helyi csoport vezetőségválasztó ülését az egyesület elnöke hívja össze.

13.§

AZ EGYESÜLET FAJTATAGOZATAI

Az egyesülethez tartozó fajták, fajtacsoportok, fajtán belüli típusok, változatok tagozatokat hoznak létre. A tagozatok szakmai tevékenységet látnak el. A tagozattitkárt és helyettesét a tagozat választja és hívja vissza az egyesületi elnökkel és elnökhelyettessel azonos módon. Mandátumuk az elnökkel azonos időpontban jár le. A választást az egyesület közgyűlése hagyja jóvá. A tagozat saját tevékenységéből eredő bevételét az egyesület csak a tagozat céljaira fordíthatja. A tagozat kiadásaival köteles az egyesület felé elszámolni. Tagozattitkár halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén feladatait a következő választásokig a helyettes látja el. Ha nincs helyettes akkor a tagozat ülését az egyesület elnöke hívja össze. A tagozatnak javaslattevő hatásköre van.

Akinek több eltérő fajtájú kutyája van az több tagozatnak is tagja lehet. Több fajtás tagozatokon belül „Fajta-baráti körök” alakulhatnak, melyeknek a tagozat és a klub felé a fajtával kapcsolatban ajánlási joga van.

A TAGOZAT FELADATAI:

Tenyésztés irányítása, alom és utódellenőrzés megszervezése, szakmai tájékoztatás a fajtával kapcsolatban. A tagozat az egyesület, illetve az MKSZ kiállításain bíráló bíró személyére javaslatot lehet. A tagozaton belül speciális feladatokkal megbízott személyek működhetnek, kiket a tagozat bíz meg és a tagozatnak számol be tevékenységéről.

14.§.

A gazdasági ellenőrt az elnök javaslatára a közgyűlés választja titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel négy évre. Korlátlanul újraválasztható. Visszahívása a választással azonos módon történik. A gazdasági felelős a közgyűlésnek tartozik felelőséggel és a közgyűlés felé beszámolási kötelezettsége van. Gazdasági ellenőr olyan végzettségű személy lehet, aki végzettségénél fogva alkalmas a feladat ellátására.

FELADAT ÉS HATÁSKÖRE:

Kötelesség e az egyesület könyvelésbe és az ezzel összefüggő könyvekbe , bizonylatokba betekinteni. Az éves beszámoló előtt mindenképpen, egyébként az elnök kérelmére, illetve , ha szükségesnek tartja, felhívja az elnök figyelmét a vizsgálat szükségességére. Amennyiben bármilyen jelentősnek minősíthető hibát talál, köteles az elnöknek bejelenteni. Feladata a jogszabályok figyelemmel kísérése, alkalmazására felhívás, tanácsadás , szabályzatok elkészítése ,alkalmazásának ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban, ellát minden olyan feladatot, ami biztosítja , hogy az egyesület gazdálkodási szempontból törvényesen működjön.

V.

ÖNKONTROLL AZ EGYESÜLETEN BELÜL

A.

FEGYELMI VÉTSÉGEK

a)

Tag nem vehet részt az MKSZ és szervezetei, az MKSZ szerződéses partnere, vagy más szervezet, vagy személyek elleni rosszhiszemű tevékenységben.

b)

Tag nem ronthatja alaptalanul más hitelét.

c)

Tag köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni.

d)

Tag nem vehet részt kutyaviadalon résztvevőként, nézőként, fogadóként.

e)

Tilos származási lappal, vagy bármely irattal visszaélni

f)

Tilos kutyát olyan nagybani kereskedőnek eladni, aki a humánus szállítást nem biztosítja, továbbá aki a kutyát nem tulajdonos rendelésére szállítja.

g)

Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével, nem sérthet tagsági jogokat.

h)

Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát.

i)

Tilos az állatkínzás a feltűnően rossz körülmények között tartás.

j)

Tilos a MEOE és az MKSZ között 1998.02.02.-én létrejött szerződés ellenes magatartást tanúsítani.

k.

Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának meg valósítását

 

B.

FEGYELMI ELJÁRÁS

A fegyelmi eljárás kérelemre indul, vagy az elnök észlelése alapján indul.

A kérelmet az egyesület elnökéhez kell beterjeszteni., vagy amennyiben érintett bármely vezetőségi taghoz.

A fegyelmi eljárás megindításáról az elnök érintettsége esetén a helyettes határozatot hoz. A nyilvánvalóan alaptalan, névtelen, vagy elévült kérelmet az elnök (helyettes) határozattal elutasítja.

Az eljárás megindulása esetén a bejelentés kézhez kapásától számított 30 napon belül a vezetőségi üléstelőzetes vizsgálat tarása végettössze kell hívni. A kérelemhez mellékelni kell a fellelhető bizonyítékokat. A vezetőség az ügyet- szakértők bevonásával- kivizsgálja, a bejelentőt, a tanúkat és az eljárás alá vontat meghallgatja. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül.

Az eljárás alá vontat a meghallgatás előtt 15 nappal a rendelkezésre álló adatok megküldésével értesíteni kell. Egyben figyelmeztetni kell, hogy távolmaradása az eljárás lefolytatásának nem akadálya. A tanúkat és a kérelmezőt ugyanígy kell értesíteni. Ha az eljárás alá vont vezetőségi tag, az ügy vizsgálatából kizárt.

Amennyiben a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja az előzetes vizsgálat során alapossá válik, a közgyűlést a fegyelmi ügy tárgyalására 30 napon belül össze kell hívni. A közgyűlést a vezetőség írásban tájékoztatja a fegyelmi tárgyáról. A dokumentumok alapján, valamint az eljárás alá vont személyes meghallgatása után a közgyűlés titkos szavazással és 2/3 többséggel az alábbi határozatokat hozhatja: megrovás, az egyesület által nyújtott kedvezmények megvonása max. két évre, tisztségviseléstől eltiltás meghatározott időre vagy véglegesen, kizárás.

A közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

Felmentő határozatot hoz a közgyűlés, ha az elkövetett cselekményről megállapítja, hogy nem fegyelmi vétség, illetve azt nem a fegyelmi alá vont követte el, továbbá, ha nem bizonyítható, hogy az eljárás alá vont fegyelmi vétséget követett el.

A határozat meghozatalának nem akadálya, ha az érdekelt szabályszerű értesítés ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg. Ebben az esetben a közgyűlés a meglévő adatok alapján határoz. A határozatról és annak indokairól az érdekeltet értesíteni kell. A határozat bíróság előtt megtámadható.

C

.FEGYELMI ELJÁRÁS AKADÁLYAI, TAGSÁGI JOGOK FELFÜGGESZTÉSE

1.

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a cselekmény elkövetése óta egy év már eltelt (elévülés) , ha az eljárás alá vont tagsági viszonya megszűnt ,vagy meghalt. Megszakad az eljárás, ha eldöntéséhez más hatósági határozatszükséges a jogerős határozat meghozataláig. A megszakadástól az elévülési idő nyugszik a jogerős határozat megküldéséig. Megszakad továbbá az eljárás, ha a vezetőségi ülés, vagy a közgyűlés nem hívható össze. Az elévülési idő újra kezdődik a jogerős határozat megküldéséig, illetve az akadály megszűnéséig.

2 .

A tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztése: Az elnök (helyettes) a jogerős fegyelmi határozat meghozataláig felfüggesztheti a tag tagsági jogait ha az a V.f ejezet A.pont a,d, e, f, j. pontokba leírtakat megszegi.

D.

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ESETEI

Az egyesületben nem viselhet tisztséget aki bármely szervezetben tisztségével visszaélve bárkit hátrányos helyzetbe hozott, illetve ehhez szándékosan segítséget nyújtott. Aki nyilvánosan írásban, vagy szóban egyoldalúan bizonyítás nélkül ,valótlan tényeket állítva, valós tényeket hamis színben feltüntetve a hazai kinológiai élettel, vagy személyekkel kapcsolatban nyilatkozatot tett. Aki ellen kinológiai tevékenységével kapcsolatos rosszhiszemű magatartása miatt jogerős elmarasztaló hatósági határozat született, vagy egyébként kinológiai múltja nem feddhetetlen.

E.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ELJÁRÁS

Megegyezik a fegyelmi eljáráséval. Az összeférhetetlenség szankciója, hogy a tisztségviselőt a közgyűlés visszahívhatja. A közgyűlés eltekinthet a visszahívástól, ha az okot adó cselekmény legalább a felfedés előtt 5 évvel történt és a tisztségviselő munkáját már két éve kifogástalanul végzi.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

AZ EGYESÜLET VAGYONA GAZDÁLKODÁSA

Az egyesület vagyonát álló, fogyó vagyontárgyak és pénzeszközök képezik. Állandó bevétel a tagdíj és a rendezvények bevételei. Az egyesület nonprofit nem közhasznú szervezet. Elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az egyesület vállalja, hogy évi tagdíja 20%.-át- ami nem lehet kevesebb , mint amennyit az MKSZ közgyűlése megállapít , a Magyar Kutyások Szövetségéhez tagdíj címén az MKSZ szabályzatok szerinti időpontban átutalja.Az egyesület gazdálkodását a hatályos jogszabályok rendezik.

VII.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az egyesület a Ptk. 64. § (1)szerint szűnik meg. Vagyonáról az utolsó közgyűlés dönt. Amennyiben bármely okból vagyonáról közgyűlési határozat nem születik azt állatvédelmi célokra kell fordítani, konkrétan állatmenhely kaphatja meg és az csak befogadott keverék kutyák ivartalanítására használhatja fel.

VIII.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az 2011. évi CLXXV. Törvény szerint történik.

 

IX.

MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE:

A)

 

A 2011. február 12.-napján a közgyűlés által módosított alapszabályhoz képest 2012. február 11.-én az alapszabály alábbi rendelkezéseit módosította a közgyűlés:

1

Asz 7.§. 2011 február 12.-én hatályos szöveg : Az egyesületi tagsággal járó szolgáltatások csak befizetett tagdíj ellenében illetik meg a tagot.

Módosítás: Az egyesületi tagsággal járó szolgáltatások csak befizetett tagdíj ellenében illetik meg a tagot, FCI jogú szolgáltatás csak a mindenkori MEOE tagsággal azonos összegű tagdíj fizetése esetén. (Ld. MEOE-MKSZ szerződés)

2.

Asz 8.§. a) pont 2011 február 12.-én hatályos szöveg A TAGOK JOGAI: Az egyesületnek magyar állampolgár tagja, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagjává választható. Kiskorú személy korának megfelelő tisztségre választható

A rendelkezés törlésre került ,helyébe az alábbi rendelkezés került:

 

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (Ld.: Ptk. 62.§ (5)

3.

Asz 8.§ b) pont 2011 február 12.-én hatályos szöveg: Az egyesület tagja részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.

Módosítás: Az egyesület tagja részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein, választhat és az a) pontba foglalt korlátozásokkal választható a társadalmi szervezet szerveibe.

4.

Asz 8.§ g) 2011 február 12.-én hatályos szöveg :Külföldi állampolgár tag, ha országába a postai értesítés jelentős költségvonzattal jár évi négy átlagos méretű ajánlott levélnek megfelelő értesítési költséget köteles fizetni.

A rendelkezés törlésre került ,helyébe az alábbi rendelkezés került:

Külföldi állampolgár tag, ha FCI jogú szolgáltatást nem vesz igénybe a tagdíjon kívül négy 1000 g-ig terjedő tarifájú levélpostai küldemény átlagárát kötelesek megfizetni.

5.

Asz 9.§ a 2011 február 12.-én hatályos szöveghez képest az alábbi „lponttal egészült ki: Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának meg valósítását.(Ptk. 62. § (3)d)

6.

Asz 10.§ B. a) pont közgyűlés működése 2011 február 12.-én hatályos szöveg:

A közgyűlést évente egyszer, legkésőbb a tárgyévet követő év február közepéig de mindenképpen az MKSZ közgyűlés előtt össze kell hívni. Össze kell hívni továbbá, ha a tagok 1/3 része a cél megjelölésével kívánja, vagy fegyelmi ügyet kell elbírálni.

A rendelkezés törlésre került ,helyébe az alábbi rendelkezés került:

 

Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer legkésőbb a tárgyévet követő év február közepéig de mindenképpen az MKSZ közgyűlés előtt össze kell hívni A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább 1/3 része az ok és a cél megjelölésével – kéri, továbbá, ha fegyelmi ügyet kell elbírálni. A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját a létesítő okirat rögzíti. Ptk. 63.§ (2)

7.

Asz 10.§ B. d) pont közgyűlés működése 2011 február 12.-én hatályos szöveg:

A tagok szavazóképességét a szavazatszedő bizottság ellenőrzi. (befizetett tagdíj)

Módosítás: A tagok szavazóképességét az elnök ellenőrzi a tagregisztráció alapján.

8.

Asz 10.§ B. h) pont közgyűlés működése 2011 február 12.-én hatályos szöveg: Személyi kérdésekben (tisztségviselők választása, visszahívása, kizárás, másszemélyi ügyek a közgyűlés titkos szavazással és 2/3 többséggel dönt. Egyébkérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt a közgyűlés. A tagoktöbbségének kérésére a titkos szavazást bármely kérdésben el kell rendelni.

Módosítás: (kiegészítés) Amennyiben a tisztségviselő az első fordulóban nem kapja meg a 2/3-os többséget, a második fordulóban az 50%+1 fő szavazatot kapott személyt megválasztottnak kell tekinteni. Amennyiben több jelölt van és az első fordulóban egyik sem kapja meg a 2/3-os többséget, akkor a második fordulóban az tekintendő megválasztottnak, aki 50%+1 fő szavazatot kapott. A harmadik fordulóban az tekintendő megválasztottnak aki a legtöbb szavazatot kapta.

9.

Asz 10.§ C) b.pont A közgyűlés hatásköre: 2011 február 12.-én hatályos szöveg:Az egyesület feloszlatása, MKSZ-ből kiválás, MKSZ közgyűlésre küldöttek megválasztása;

Módosítás : Az egyesület feloszlatása törölve. Helyette az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása;MKSZ-ből kiválás, MKSZ közgyűlésre küldöttek megválasztása;

10.

Asz: 10.§ C) d pont A közgyűlés hatásköre: 2011 február 12.-én hatályos szöveg: Éves költségvetés,mérleg, terv és tagdíj elfogadása, módosítása;

Módosítás:

Éves eredmény kimutatás, költségvetés tervezet , terv és tagdíj elfogadása, módosítása;

11.

Asz 10.§ C) e.pont A közgyűlés hatásköre: 2011 február 12.-én hatályos szöveg: Tisztségviselők, bizottságok beszámoltatása;

Módosítás: Tisztségviselők, bizottságok beszámoltatása, beszámolók elfogadása.

12.

Asz 11.§ A) elnök 2011 február 12.-én hatályos szöveg kiegészítése:

Utalványozási jogköre az elnöknek az arra a közgyűlés által elfogadott személyekkel van. Egyesületnél, a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges, melyből az egyik a mindenkori elnök, a másikat képviseleti jogkörrel a bankszámla feletti rendelkezés vonatkozásában közgyűlési határozat ruházza fel. A közgyűlés több személyt is feljogosíthat , hogy az elnökkel közösen rendelkezzen a bankszámla felett.

13.

Asz 11.§ E) a vezetőség feladata és működése 2011 február 12.-én hatályos szöveg kiegészítése: Eredeti szöveg: Az egyesület életének szervezése, rendezvények szervezése, tenyésztés, kiképzés szervezése, előadások, tanfolyamok szervezése, közgyűlés előkészítése. A vezetőség köteles egymással rendszeres kapcsolatot tartani és a szükséghez képest ülésezni. A vezetőségi ülés összehívása felöl az elnök dönt.

Kiegészítés: A vezetőség akkor határozatképes ha tagjainak több mint a fele jelen van. az alapszabály ennél magasabb jelenléti arányt is megállapíthat. A vezetőség határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza mindazon kérdésben, amely tekintetében az alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elő.(Ptk. 63.§ (6) (7)

14.

Asz 12.§ az egyesület helyi csoportjai a 2011 február 12.-én hatályos szöveg egy mondattal egészül ki: A helyi csoportnak javaslattevő hatásköre van.

15.

Asz 13 .§ az egyesület fajtatagozatai a 2011 február 12.-én hatályos szöveg egy mondattal egészül ki: A tagozatnak javaslattevő hatásköre van.

16.

Asz V. fejezet „A”ÖNKONTROLL AZ EGYESÜLETEN BELÜL FEGYELMI VÉTSÉGEK „k” ponttal egészül ki a 2011 február 12.-én hatályos szöveghez képest.

Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának meg valósítását.

17.

Asz VI fejezet 2011 február 12.-én hatályos szöveg: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEKAZ EGYESÜLET VAGYONA GAZDÁLKODÁSA

Az egyesület vagyonát álló, fogyó vagyontárgyak és pénzeszközök képezik. Állandó bevétel a tagdíj és a rendezvények bevételei. Az egyesület nonprofit szervezet. Az egyesület vállalja, hogy évi tagdíja 20%.-át- ami nem lehet kevesebb 5000,-ft.-nál- a Magyar Kutyások Szövetségéhez tagdíj címén a tárgyév végén átutalja. Az egyesület gazdálkodását a hatályos jogszabályok rendezik.

Módosítás: Az egyesület vagyonát álló, fogyó vagyontárgyak és pénzeszközök képezik. Állandó bevétel a tagdíj és a rendezvények bevételei. Az egyesület nonprofit nem közhasznú szervezet. Elsődlegesen gazdasági- vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az egyesület vállalja, hogy évi tagdíja 20%.-át- ami nem lehet kevesebb , mint amennyit az MKSZ közgyűlése megállapít , a Magyar Kutyások Szövetségéhez tagdíj címén az MKSZ szabályzatok szerinti időpontban átutalja.Az egyesület gazdálkodását a hatályos jogszabályok rendezik.

18.

Asz VII fejezet 2011 február 12.-én hatályos szöveg:

Az egyesület az 1989 évi II. tv.20.§.-a aszerint szűnik meg. Vagyonáról az utolsó közgyűlés dönt. Amennyiben bármely okból vagyonáról közgyűlési határozat nem születik azt állatvédelmi célokra kell fordítani.

Módosítás: Az egyesület a Ptk. 64. § (1)szerint szűnik meg. Vagyonáról az utolsó közgyűlés dönt. Amennyiben bármely okból vagyonáról közgyűlési határozat nem születik azt állatvédelmi célokra kell fordítani, konkrétan állatmenhely kaphatja meg és az csak befogadott keverék kutyák ivartalanítására használhatja fel.

19.

Asz VIII fejezet 2011 február 12.-én hatályos szöveg:

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE Az 1989 évi II. Tv.14-17.§. szerint történik.

Módosítás: AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE Az 2011. évi CLXXV. Törvény szerint történik.

 

B)

A 2012. február 11.-napján a közgyűlés által módosított alapszabályhoz képest 2012. augusztus 11.-én az alapszabály alábbi rendelkezéseit módosította a közgyűlés:

1.

Asz. 4/A§

Az egyesületnek tagjai lehetnek olyan hobbyállat tartók, tenyésztők (pl. afrikai törpesün, tengerimalac, aranyhörcsög stb.) , melynek tartását, tenyésztését , törzskönyvezését jogszabály, nemzetközi szerződés nem tiltja.

A tagok a klub általános szabályai szerint tagozatot hozhatnak létre, a klub tagjai hobbyállatai részére törzskönyvezési tevékenységet folytathat, kiállítást rendezhet, tenyésztési, törzskönyvezési, kiállítási szabályokat alkothat az OTK elnök hozzájárulásával.

A tagozat tagjaira vonatkoznak a klub egyéb szabályozásai, azzal a kivétellel, hogy a Magyar Kutyások Szövetsége közgyűlésén az állatfaj vonatkozásában képviseleti joguk nincs. A hobbyállat tartó-amennyiben nem ebtartó egyben- az MKSZ közgyűlésre a küldöttlétszám megadásába nem számít bele. Ugyanakkor a –kizárólag -csak hobbyállat tagozati tag által fizetett tagdíj után az OTK , az MKSZ felé tagdíjfizetési kötelezettséggel nem rendelkezik. A klub tagja hivatásos kereskedőként nem forgalmazhat hobbyállatot az OTK származási lapjával. És ezzel a dokumentummal nem adhat el hobbyállatot.

Az Asz. egyéb rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak a hobbyállat tagozat tagjaira.

A 2012 augusztus 11.-i közgyűlés az Asz 4/A§. rendelkezést törölte.

2.

Asz. 10.§ B a.) pont 2012.02.11.-én hatályos szövege:

Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer legkésőbb a tárgyévet követő év február közepéig de mindenképpen az MKSZ közgyűlés előtt össze kell hívni A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább 1/3 része az ok és a cél megjelölésével – kéri, továbbá, ha fegyelmi ügyet kell elbírálni. A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját a létesítő okirat rögzíti. Ptk. 63.§ (2)

 

A 2012. 02. 11.-i közgyűlés által beiktatott szöveget „ A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját a létesítő okirat rögzíti. Ptk. 63.§ (2) „ a 2012. 08. 11.-i közgyűlés törölte.

3.

Asz 10.§ B. h. pont közgyűlés működése 2012 február 11.-én hatályos szöveg:

Személyi kérdésekben (tisztségviselők választása, visszahívása, kizárás, másszemélyi ügyek a közgyűlés titkos szavazással és 2/3 többséggel dönt. Egyébkérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt a közgyűlés. A tagoktöbbségének kérésére a titkos szavazást bármely kérdésben el kell rendelni.Amennyiben a tisztségviselő az első fordulóban nem kapja meg a 2/3-os többséget, a második fordulóban az 50%+1 fő szavazatot kapott személyt megválasztottnak kell tekinteni. Amennyiben több jelölt van és az első fordulóban egyik sem kapja meg a 2/3-os többséget, akkor a második fordulóban az tekintendő megválasztottnak, aki 50%+1 fő szavazatot kapott. A harmadik fordulóban az tekintendő megválasztottnak aki a legtöbb szavazatot kapta.

 

A 2012. 02. 11.-i közgyűlés által beiktatott szöveget”Amennyiben a tisztségviselő az első fordulóban nem kapja meg a 2/3-os többséget, a második fordulóban az 50%+1 fő szavazatot kapott személyt megválasztottnak kell tekinteni. Amennyiben több jelölt van és az első fordulóban egyik sem kapja meg a 2/3-os többséget, akkor a második fordulóban az tekintendő megválasztottnak, aki 50%+1 fő szavazatot kapott. A harmadik fordulóban az tekintendő megválasztottnak aki a legtöbb szavazatot kapta. „ a 2012 08. 11.-i közgyűlés az alábbi tartalommal módosította:

„Amennyiben több jelölt van és az első fordulóban egyik sem kapja meg a 2/3-os többséget, akkor a második , illetve a harmadik fordulóban az tekintendő megválasztottnak, aki 50%+1 fő szavazatot kapott.”

X. ZÁRADÉK

Felelősségem tudatában igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege helyes, ideértve azt, hogy az a jó (hatályos) alapszabály birtokában készült el, azon az elfogadott módosításokat (és csak azokat) vezettük át, így a szöveg megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján kialakult –hatályos tartalmának.

MELLÉKLET : A 2012-02-11-én megválasztott Horváth Istvánné vezetőségi tag feladatköre a kapcsolattartás a könyvelőcéggel, a könyvelési anyag előkészítése, az OTK könyvelési , kiállítási , tenyészszemle anyagának raktározása, melyet csak az elnök hozzájárulásával, vagy utasítására adhat ki harmadik személyeknek. A raktározott anyagról leltár vezetése. Utalványozási és bankszámla kezelési jogkör az elnökkel közösen. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörű helyettesítése az elnök írásbeli meghatalmazása alapján. Az elnök utasítására egyéb feladatok ellátása a klub törvényes és alapszabályszerű működése érdekében. A klub a felmerült költségeit megtéríteni köteles.

Bp. 2012-08-11 Dr. Pozsonyi Anikó

elnök

 

2014  Országos Terrier Klub   globbersthemes joomla templates